Tổng hợp

Công văn 2318/BGDĐT-CNTT

Công văn 2318/BGDĐT-CNTT

Ngày 03/06/2022, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 2318/BGDĐT-CNTT 2022 Danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó quy định danh mục máy tính được đem vào phòng thi gồm các loại máy tính sau:

  • Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X;
  • VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;
  • Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X;
  • Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio;
  • Deli W1710, WD991ES;
  • Eras E370, E371, E372, E380;
  • Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X; và các máy tính bỏ túi tương đương đáp ứng theo quy định.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Bạn đang xem: Công văn 2318/BGDĐT-CNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2318/BGDĐT-CNTT
V/v danh sách một số máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022

Kính gửi:

– Các sở giáo dục và đào tạo
– Cục Đào tạo (Bộ Công an);
– Cục Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu – Bộ Quốc phòng).

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh sách một số máy tính bỏ túi mà thí sinh được mang vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:

1. Về nguyên tắc chung: Máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp (Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT).

2. Danh sách một số máy tính bỏ túi thông dụng được phép mang vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 là:

– Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X;

– VinaCal 500MS, 570MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;

– Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X;

– Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio;

– Deli W1710, WD991ES;

– Eras E370, E371, E372, E380;

– Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X; và các máy tính bỏ túi tương đương đáp ứng theo quy định.

Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo, cục Đào tạo (Bộ Công an), Cục Nhà trường, phổ biến nội dung thông báo này tới các cán bộ giáo viên và học sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để báo cáo);
– Cục QLCL, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ GDĐH, Thanh tra (để phối hợp thực hiện);
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Cục CNTT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nguyễn Sơn Hải

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *