Tổng hợp

Công văn 2345/TCHQ-GSQL

Công văn 2345/TCHQ-GSQL

Công văn 2345/TCHQ-GSQL về vướng mắc của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

Bạn đang xem: Công văn 2345/TCHQ-GSQL

Số: 2345/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc của Hiệp hội chế biến và XK thủy sản

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 65/2013/CV-VASEP ngày 10/4/2013 về việc góp ý sửa đổi phương thức quản lý định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỉ lệ hao hụt nguyên phụ liệu, vật tư đối với loại hình nhập nguyên liệu, vật tư để sản xuất, gia công xuất khẩu của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam. Theo nội dung công văn các doanh nghiệp thủy sản đang gặp 4 vướng mắc chính, trong đó vướng mắc tại mục IV là: “IV. Khó khăn về thuế GTGT đối với dịch vụ bảo hành máy móc, thiết bị mua ở nước ngoài có ký quỹ theo quy định về thu thuế Nhà thầu nước ngoài tại Thông tư 134/2008/TT-BTC ngay 31/12/2008 của Bộ Tài chính” liên quan đến lĩnh vực quản lý của Tổng cục Thuế, vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Thuế có ý kiến tham gia để Tổng cục Hải quan tổng hợp trình Bộ phương án giải quyết.

Tổng cục Hải quan xin gửi kèm công văn của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam và đề nghị Tổng cục Thuế tham gia ý kiến trước ngày 09 tháng 05 năm 2013 để Tổng cục Hải quan tổng hợp trình Bộ hướng giải quyết.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cẩn

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *