Tổng hợp

Công văn 235/GSQL-GQ2

Công văn 235/GSQL-GQ2

Công văn 235/GSQL-GQ2 về chuyển nguyên liệu từ hợp đồng gia công sang sản xuất xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

Bạn đang xem: Công văn 235/GSQL-GQ2

Số: 235/GSQL-GQ2
V/v chuyển nguyên liệu từ hợp đồng gia công sang sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH sản phẩm Pentax Ricoh Imaging (Việt Nam)
(Khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 19/PRVN-2013 ngày 19/3/2013 của Công ty TNHH sản xuất Pentax Ricoh Imaging (Việt Nam) v/v đề nghị hướng dẫn thủ tục chuyển nguyên vật liệu dư thừa thuộc loại hình gia công sang loại hình SXXK, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với hợp đồng gia công số PVN/12/2012: Đề nghị Công ty tiến hành thanh khoản hợp đồng gia công theo quy định trước khi chuyển nguyên vật liệu của hợp đồng gia công này sang làm nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu.

2. Đối với số nguyên vật liệu dư thừa sau khi thanh khoản (kể cả nguyên vật liệu tự cung ứng) do Công ty mua lại của đối tác đặt gia công để sản xuất hàng xuất khẩu thì thủ tục hải quan thực hiện theo hình thức xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ hướng dẫn tại điểm a khoản 1, Điều 23 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 41 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính và công văn số 7200/BTC-TCHQ ngày 2/6/2011 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Trịnh Đình Kính

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *