Tổng hợp

Công văn 2351/BNN-TC

Công văn 2351/BNN-TC

Công văn 2351/BNN-TC năm 2013 rà soát xe ô tô biển số ngoại giao, biển số nước ngoài tại đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Bạn đang xem: Công văn 2351/BNN-TC

Số: 2351/BNN-PC
V/v Rà soát xe ô tô biển số ngoại giao, biển số nước ngoài tại các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

Bộ Công an đã có thông báo số 27/TB-BCA-C61 ngày 29/03/2013 về việc thu hồi đăng ký xe, biển số xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đang sử dụng không đúng quy định, theo đó các xe mang biển số ngoại giao, biển nước ngoài không làm thủ tục chuyển nhượng và nộp thuế theo quy định thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện chủ trương trên.

Đối với các xe ô tô chưa đủ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục chuyển nhượng. Thủ trưởng các đơn vị rà soát và báo cáo Bộ (Vụ Tài chính) trước ngày 31/7/2013, gồm các nội dung sau:

1. Hồ sơ liên quan đến xe ô tô: Biên bản bàn giao xe của Nhà tài trợ, hồ sơ nhập khẩu, biên bản bàn giao nhận xe của Nhà cung cấp, hóa đơn tài chính…

2. Công văn của Bộ Tài chính về xử lý tài sản khi dự án kết thúc.

3. Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của cấp có thẩm quyền.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *