Tổng hợp

Công văn 237/GSQL-GQ3

Công văn 237/GSQL-GQ3

Công văn 237/GSQL-GQ3 về thực hiện thí điểm e-Manifest theo Quyết định 19/2011/QĐ-TTg do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
———–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

Bạn đang xem: Công văn 237/GSQL-GQ3

Số: 237/GSQL-GQ3
V/v triển khai thực hiện thí điểm e-Manifest theo QĐ số 19/2011/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối vời tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh (e-Manifest). Ngày 27/3/2012, Tổng cục Hải quan đã tổ chức triển khai giới thiệu quy trình nghiệp vụ, mô hình kỹ thuật và cài đặt hệ thống e-Manifest cho lãnh đạo, cán bộ, công chức liên quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; để chuẩn bị triển khai tiếp nhận dữ liệu và thông quan điện tử cho 07 Hãng tàu thí điểm (Hãng tàu Maersk Lines, Hãng tàu OOCL, Hãng tàu MOL, Hãng tàu WanHai, Hãng tàu CMA-CGM, Hãng tàu Evergreen, Hãng tàu YangMing), Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thực hiện nội dung sau:

1. Cung cấp danh sách cán bộ, công chức thực hiện thủ tục tàu biển và các đơn vị có liên quan khai thác và sử dụng hệ thống e-Manifest để Tổng cục Hải quan tạo tài khoản truy cập (danh sách gửi Cục Giám sát quản lý về Hải quan).

2. Để được hỗ trợ kịp thời trong quá trình triển khai thí điểm, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh liên hệ theo các đầu mối:

– Đ/c Phạm Thành Trung – chuyên viên Cục CNTT & TK Hải quan; SĐT: 0915505055 hoặc;

– Đ/c Vũ Quang Văn – chuyên viên Cục GSQL; SĐT: 0904236699.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT&TK Hải quan (để phối hợp);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Việt Đức

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *