Tổng hợp

Công văn 239/GSQL-GQ2

Công văn 239/GSQL-GQ2

Công văn 239/GSQL-GQ2 hướng dẫn thủ tục hải quan về nhập khẩu hàng trả lại do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

Bạn đang xem: Công văn 239/GSQL-GQ2

Số: 239/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP Sữa Việt Nam.
(Đ/c: Số 10, Đường Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1038/CV/CTS.PMH ngày 25/3/2013 của Công ty CP Sữa Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng trả lại, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 51 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty CP Sữa Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Trịnh Đình Kính

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *