Tổng hợp

Công văn 244/TANDTC-KHXX

Công văn 244/TANDTC-KHXX

Công văn 244/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao ngày 05 tháng 11 năm 2012 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO

——-
Số: 244/TANDTC-KHXX
V/v: mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

Bạn đang xem: Công văn 244/TANDTC-KHXX

Kính gửi: – Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Tòa án nhân dân các huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh.

Để áp dụng đúng và thống nhất một số quy định của pháp luật liên quan đến mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Tòa án nhân dân các cấp thực hiện quy định sau đây:

Theo quy định tại Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29-11-2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết tắt là Quyết định 2868) quy định mức lãi suất cán bộ bằng đồng Việt Nam là 9%/năm, có hiệu lực từ ngày 01-12-2012. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước chưa có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ Quyết định 2868. Do đó, trong quá trình giải quyết các loại vụ, việc tại Tòa án có liên quan đến vấn đề áp dụng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố thì hiện nay vẫn áp dụng mức lãi suất cơ bản quy định tại Quyết định 2868 cho đến khi có văn bản sửa đổi, hủy bỏ Quyết định 2868 nêu trên.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các cấp nhận được Công văn này cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đồng chí Trương Hòa Bình, Chánh án TANDTC (để báo cáo);
– Các đồng chí Phó Chánh án TANDTC (để biết và chỉ đạo thực hiện);
– Tòa án Quân sự Trung ương (để thực hiện);
– Các Tòa án phúc thẩm, các Tòa chuyên trách
, Ban Thanh tra, Ban Thư ký, Vụ Thống kê tổng hợp (để thực hiện);
– Các đồng chí Thẩm phán TANDTC (để thực hiện);
– VKSNDTC (để phối hợp);
– Lưu: VP, VKHXX (TANDTC).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN

(Đã ký)

Tống Anh Hào

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *