Tổng hợp

Công văn 2443/TCHQ-TCCB

Công văn 2443/TCHQ-TCCB

Công văn 2443/TCHQ-TCCB về nâng bậc lương đối với đối tượng là phu nhân/phu quân do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————–

Bạn đang xem: Công văn 2443/TCHQ-TCCB

Số: 2443/TCHQ-TCCB
V/v nâng bậc lương đối với đối tượng là phu nhân/phu quân

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
– Cục Điều tra chống buôn lậu.

Thực hiện nội dung Công văn số 4569/BTC-TCCB ngày 11/4/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị trong việc nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài theo chế độ phu nhân/phu quân như sau:

1. Thời gian cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài theo chế độ phu nhân/phu quân được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên (theo điểm c, 1.2, khoản 1 mục II Thông tư 03/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 05/01/2005 hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên).

2. Các đơn vị rà soát, điều chỉnh lại thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài theo chế độ phu nhân/phu quân từ năm 2005 đến nay theo phân cấp quản lý cán bộ.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục trưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TCCB (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Duy Thông

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *