Tổng hợp

Công văn 2489/TCHQ-GSQL

Công văn 2489/TCHQ-GSQL

Công văn 2489/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan đối với phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Bạn đang xem: Công văn 2489/TCHQ-GSQL

Số: 2489/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Nhằm triển khai Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ Quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam, để chuẩn bị cho diễn tập ứng phó thiên tai khu vực ASEAN năm 2013, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam như sau:

1. Nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan đối với các phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam: kịp thời, khẩn trương, ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nhập, xuất cảnh.

2. Về giấy phép: Các phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài khi vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam phải có giấy phép do các cơ quan có thẩm quyền cấp được quy định tại Điều 9 Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ.

3. Về thủ tục hải quan, hồ sơ hải quan được thực hiện theo từng loại hình phương tiện tương ứng được quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, phản ánh kịp thời về Tổng cục Hải quan để được giải quyết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *