Tổng hợp

Công văn 2516/BNN-PC

Công văn 2516/BNN-PC

Công văn 2516/BNN-PC về tham gia ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quảng cáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Bạn đang xem: Công văn 2516/BNN-PC

Số: 2516/BNN-PC
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

– Cục Bảo vệ thực vật;
– Cục Thú y;
– Cục Chăn nuôi;
– Cục Trồng trọt.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân theo Công văn số 360/VPCP-TH ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến về Yêu cầu thẩm định nội dung quảng cáo đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo).

Để có cơ sở trả lời Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị chuyên ngành có ý kiến theo các nội dung sau:

1. Quảng cáo đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung trước khi quảng cáo ? (Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật, thuốc thú y, vật tư thú y, phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi).

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cần hướng dẫn quy trình thẩm định nội dung sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt không? Nếu có thì nội dung của quy trình này như thế nào?.

Ý kiến trả lời của đơn vị về những nội dung nói trên, xin gửi bằng văn bản về Vụ Pháp chế trước 14 giờ 00, ngày 03/6/2013 để Vụ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng. Mọi thông tin xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Thành Trung (Điện thoại: CQ: 04.37347143; DĐ: 0979.985.289; Fax: 04.38232750; email:[email protected]).

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý đơn vị.

Nơi nhận:
-Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Lưu: Vt, PC.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Lê Tiến Thức

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *