Tổng hợp

Công văn 2525/TCHQ-TXNK

Công văn 2525/TCHQ-TXNK

Công văn 2525/TCHQ-TXNK về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Bạn đang xem: Công văn 2525/TCHQ-TXNK

Số: 2525/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế NK

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Tổng Công ty thép Việt Nam.
(Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 53/VNS-XNK ngày 07/5/2013 của Tổng Công ty thép Việt Nam đề nghị hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: “Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu …”

Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Trường hợp Tổng Công ty thép Việt Nam nhập khẩu ủy thác nguyên liệu để Công ty CP thép Nhà Bè sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nếu đáp ứng đối tượng và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 5 Điều 113 và Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì được xem xét hoàn lại thuế đã nộp cho phần nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm thực tế xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty thép Việt Nam biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hải Trang

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *