Tổng hợp

Công văn 2526/TCHQ-TXNK

Công văn 2526/TCHQ-TXNK

Công văn 2526/TCHQ-TXNK về vướng mắc thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Bạn đang xem: Công văn 2526/TCHQ-TXNK

Số: 2526/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1125/HQBRVT-GSQL ngày 2/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế cho Công ty dầu khí Nhật Việt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ đăng ký danh mục miễn thuế mà người đăng ký danh mục hàng hóa xuất trình cho cơ quan hải quan gồm: “danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế: nộp 02 bản chính kèm theo 01 phiếu theo dõi trừ lùi”; do đó đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được biết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK – CST (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

(Đã ký)

Lỗ Thị Nhụ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *