Tổng hợp

Công văn 2534/TCHQ-TXNK

Công văn 2534/TCHQ-TXNK

Công văn 2534/TCHQ-TXNK về xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Bạn đang xem: Công văn 2534/TCHQ-TXNK

Số: 2534/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế TTĐB và thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga.
(Đ. Nguyễn Văn Huyên – Q. Cầu Giấy – Tp. Hà Nội)

Trả lời công văn số 600/TTNĐVN-HCKT ngày 03/5/2013 của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng xe ô tô nhập khẩu do Đại sứ quán liên bang Nga chuyển giao cho Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật số 41/2005/QH11 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật số 13/2008/QH12 Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật số 27/2008/QH12 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ký ngày 07/03/1987; Công văn số 75/TTg-QHQT ngày 08/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời hạn hiệu lực Hiệp định và các Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng công trình đặc biệt trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Thì: trường hợp 01 xe ôtô nhập khẩu do Đại sứ quán liên bang Nga chuyển giao cho Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết ký ngày 07/03/1987 thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga được biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được xem xét giải quyết theo đúng quy định.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan TP Hà Nội (để t/h);
– Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *