Tổng hợp

Công văn 2536/TCHQ-GSQL

Công văn 2536/TCHQ-GSQL

Công văn 2536/TCHQ-GSQL về tăng cường quản lý hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Bạn đang xem: Công văn 2536/TCHQ-GSQL

Số: 2536/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường quản lý hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Cục Hải quan tỉnh, thành phố
(nơi có khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu)

Ngày 10/4/2013, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh có công văn số 493/HQTN-CBL gửi Tổng cục Hải quan báo cáo vụ việc vi phạm của Công ty TNHH một thành viên thương mại Phú Mỹ Xuân là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong Khu TM-CN Mộc Bài thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Theo nội dung công văn, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã phát hiện thực tế tại kho hàng của Công ty TNHH một thành viên thương mại Phú Mỹ Xuân không có hàng tồn như báo cáo định kỳ với cơ quan hải quan.

Để phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn các vụ việc tương tự, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

I. Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu thực hiện ngay những nội dung sau:

1. Tăng cường công tác quản lý hải quan theo hướng chú trọng công tác theo dõi, nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Phân công rõ trách nhiệm giữa Chi cục Hải quan quản lý khu phi thuế quan với các đơn vị liên quan của Cục trong việc quản lý, giám sát hàng hóa ra, vào khu phi thuế quan.

2. Khi thực hiện thanh khoản cần kiểm tra, rà soát cụ thể số liệu do doanh nghiệp báo cáo với số liệu quản lý của cơ quan hải quan kịp thời phát hiện vi phạm.

3. Thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất khi có dấu hiệu nghi vấn doanh nghiệp có hành vi vi phạm.

4. Lập kế hoạch kiểm tra hàng tồn kho tại doanh nghiệp, đối chiếu với hồ sơ thanh khoản của doanh nghiệp và báo cáo kết quả kiểm tra về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) chậm nhất ngày 31 tháng 7 năm 2013.

II. Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện nội dung sau:

1. Tăng cường công tác điều tra chống buôn lậu để phòng, chống việc thẩm lậu hàng hóa từ khu phi thuế quan vào nội địa. Cụ thể thông qua việc tăng thêm số chuyên đề, chuyên án chống buôn lậu và gian lận thương mại.

2. Phối hợp với cơ quan quản lý trong khu phi thuế quan như thuế, quản lý thị trường, công an để kiểm soát tình hình hàng hóa đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan; chủ động phối hợp với Ban quản lý khu phi thuế quan (nếu có) để nằm tình hình doanh nghiệp và quản lý tốt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu và Cục Điều tra chống buôn lậu được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
– Cục ĐTCBL (để t/h);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *