Tổng hợp

Công văn 2568/TCHQ-TXN

Công văn 2568/TCHQ-TXN

Công văn 2568/TCHQ-TXNK về vướng mắc về thuế đối với hàng gia công và hàng tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

Bạn đang xem: Công văn 2568/TCHQ-TXN

Số: 2568/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về thuế đối với hàng gia công và hàng TNTX

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1127/HQBRVT-TXNK ngày 2/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v vướng mắc về thuế đối với hàng gia công ở nước ngoài và hàng tạm nhập tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn xử lý vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo cụ thể những trường hợp vướng mắc phát sinh như tại công văn số 1127/HQBRVT-TXNK ngày 2/5/2013 nêu trên trước đây đã xử lý như thế nào? đề xuất phương án giải quyết cụ thể vướng mắc nêu tại công văn số 1127/HQBRVT-TXNK và nêu rõ cơ sở đề xuất, có minh họa kết quả tính thuế cụ thể, tiền thuế chênh lệch tăng giảm theo 02 cách:

– Cách 1: Tính theo nguyên liệu gia công do phía nước ngoài cung cấp / vật tư, thiết bị thay thế hàng hóa sửa chữa ở nước ngoài;

– Cách 2: Tính thuế theo sản phẩm gia công / hàng hóa sửa chữa.

Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 21/5/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hải Trang

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *