Tổng hợp

Công văn 2610/TCHQ-PC

Công văn 2610/TCHQ-PC

Công văn 2610/TCHQ-PC về trả lời đề nghị của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

Bạn đang xem: Công văn 2610/TCHQ-PC

Số: 2610/TCHQ-PC
V/v trả lời đề nghị của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Khánh Hòa.

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam có công văn số 0525/PLX-XNK ngày 24/4/2013 và công văn số 0521/PLX-XNK ngày 23/04/2013 đề nghị không xử lý phạt chậm nộp thuế khi khai báo bổ sung trị giá tính thuế xăng dầu nhập khẩu từ kho ngoại quan Vân Phong. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan Khánh Hòa căn cứ vào các quy định pháp luật liên quan, Công văn số 1660/TCHQ-PC ngày 02/4/2013 của Tổng cục Hải quan và hồ sơ vụ việc để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp có phạt chậm nộp thì đối chiếu với quy định tại Điều 111 Luật Quản lý thuế, các văn bản quy định chi tiết để xem xét giải quyết đề nghị của Công ty, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục cụ thể (kèm hồ sơ) để xem xét giải quyết./.

(Gửi kèm theo công văn số 0525/PLX-XNK ngày 24/4/2013 và công văn số 0521/PLX-XNK ngày 23/04/2013 của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam)

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Số 1 khâm thiên, Đống Đa, Hà Nội) (thay trả lời);
– Lưu: VT, PC (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trịnh Thanh Hải

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *