Tổng hợp

Công văn 2624/BTC-QLG

Công văn 2624/BTC-QLG

Công văn 2624/BTC-QLG của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 02 năm 2013 về việc điều hành giá xăng dầu.

BỘ TÀI CHÍNH
————–
Số: 2624/BTC-QLG
V/v: Điều hành giá xăng dầu trong thời gian hiện nay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

Bạn đang xem: Công văn 2624/BTC-QLG

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Ban Tuyên giáo Trung ương;

– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Tổng biên tập các cơ quan báo chí.

Giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây có biến động theo chiều hướng tăng, giá bán lẻ xăng dầu trong nước hiện hành thấp hơn giá cơ sở và thấp hơn giá bán lẻ xăng dầu của một số nước trong khu vực (giá xăng RON 92 thấp hơn Trung Quốc trên 2.000 đồng/lít, thấp hơn Lào trên 4.000 đồng/lít, thấp hơn Campuchia trên 5.300 đồng/lít).

Với nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định hiện hành tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC thì chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 27/01/2013 đến ngày 25/02/2013 và giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành
Giá cơ sở Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở
(1) (2) (3) = (1) – (2)
1. Xăng RON 92 23.150 25.469 – 2.319
2. Điêzen 0,05 S 21.550 22.683 – 1.133
3. Dầu hỏa 21.600 23.062 – 1.462
4. Madút 17.650 18.636 – 986

Ghi chú: (+) giá bán hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-): giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Trên cơ sở chênh lệch giá bán hiện hành với giá cơ sở theo tính toán như trên; để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ chiều ngày 26/02/2013, Bộ Tài chính thông báo như sau:

1. Không tăng giá; giữ ổn định giá bán, thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

2. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chia sẻ khó khăn với Nhà nước, người tiêu dùng; tạm thời chưa tính lợi nhuận định mức (300 đồng/lít,kg) đối với tất cả các chủng loại xăng, dầu.

3. Cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá với tất cả các mặt hàng xăng, dầu, mức cụ thể như sau:

Xăng tăng sử dụng Quỹ BOG thêm 1.000 đồng/lít (từ 1.000 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít);

Dầu điêzen tăng sử dụng Quỹ BOG thêm 400 đồng/lít (từ 400 đồng/lít lên 800 đồng/lít);

Dầu hỏa tăng sử dụng Quỹ BOG thêm 450 đồng/lít (từ 700 đồng/lít lên 1.150 đồng/lít);

Dầu madut tăng sử dụng Quỹ BOG thêm 50 đồng/kg (từ 600 đồng/kg lên 650 đồng/kg);

4. Về thời điểm thực hiện: Áp dụng kể từ 21 giờ 00 ngày 26 tháng 02 năm 2013.

Trong thời gian tới, Liên Bộ Tài chính – Công Thương tiếp tục kiên trì thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có quản lý của Nhà nước theo đúng các nguyên tắc, quy định của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Tùy theo diễn biến của tình hình thị trường thế giới và trong nước chủ động, linh hoạt điều hành đồng bộ các biện pháp bình ổn giá và các công cụ tài chính khác để bình ổn giá xăng dầu, góp phần thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.Đồng thời, Liên Bộ tiếp tục chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm cung cầu hàng hóa để việc kinh doanh tiến hành bình thường.

Bộ Tài chính đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và toàn xã hội hiểu rõ và tạo được sự ủng hộ, đồng thuận đối với chính sách của Đảng và Nhà nước về điều hành giá xăng dầu trong giai đoạn hiện nay.

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Công Thương;
– Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Nghiệp

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *