Tổng hợp

Công văn 2664/TCHQ-QLRR

Công văn 2664/TCHQ-QLRR

Công văn 2664/TCHQ-QLRR về áp dụng tiêu chí phân tích để lựa chọn lấy mẫu hàng hóa trong thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Bạn đang xem: Công văn 2664/TCHQ-QLRR

Số: 2664/TCHQ-QLRR
V/v áp dụng tiêu chí phân tích để lựa chọn lấy mẫu hàng hóa trong thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về vướng mắc liên quan đến việc lấy mẫu hàng hóa trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử, quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Về thủ tục hải quan trong việc lấy mẫu hàng hóa được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 Công văn số 1744/TCHQ-CCHĐH ngày 05/4/2013 của Tổng cục Hải quan.

2. Việc áp dụng tiêu chí phân tích để lựa chọn lấy mẫu được thực hiện như sau:

a) Đối với hàng hóa phải lấy mẫu theo điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư 196/2012/TT-BTC (hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Công văn số 1744/TCHQ-CCHĐH): Công chức quản lý rủi ro tại Chi cục căn cứ vào hợp đồng, danh mục nguyên phụ liệu của doanh nghiệp đăng ký để thiết lập tiêu chí phân tích lựa chọn các lô hàng cần lấy mẫu trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro. Việc thiết lập tiêu chí được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện hành về áp dụng tiêu chí phân tích tại Chi cục. Khi lập tiêu chí trên hệ thống, công chức cần nhập nội dung yêu cầu lấy mẫu vào ô yêu cầu nghiệp vụ.

b) Việc lựa chọn hàng hóa nhập khẩu lấy mẫu để phục vụ phân tích, giám định, quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 196/2012/TT-BTC được thực hiện đối với những lô hàng trọng điểm có nguy cơ nhầm lẫn hoặc gian lận trong khai hải quan. Khi lập tiêu chí trên hệ thống, cần nhập chỉ dẫn rủi ro và nội dung yêu cầu lấy mẫu vào ô chỉ dẫn rủi ro và ô yêu cầu nghiệp vụ.

Việc xác định lô hàng trọng điểm được thực hiện dựa trên kết quả phân tích, đánh giá rủi ro đối với hàng hóa, doanh nghiệp theo các quy định hướng dẫn hiện hành. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị Quản lý rủi ro trực thuộc nghiên cứu, tổng hợp xây dựng tiêu chí phân tích.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Ban quản lý rủi ro hải quan, điện thoại số 04.44520606 – số máy lẻ 9607, fax số 04.44520690) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Nguyễn Ngọc Túc – TCT (để b/c);
– Lưu: VT, QLRR (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Bình

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *