Tổng hợp

Công văn 2666/TCHQ-TXNK

Công văn 2666/TCHQ-TXNK

Công văn 2666/TCHQ-TXNK về xử lý thuế ô tô nhập khẩu tại Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

Bạn đang xem: Công văn 2666/TCHQ-TXNK

Số: 2666/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế ô tô nhập khẩu tại Khu KTCK Cầu Treo

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 599/HQHT-NV ngày 18/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đề nghị hướng dẫn xử lý về thuế đối với ô tô nhập khẩu miễn thuế tại Khu KTCK Cầu Treo có nhu cầu được nộp thuế để chuyển sang biển số thông thường và lưu hành trong nội địa Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nơi thực hiện thủ tục thu thuế:

Do hồ sơ gốc của xe ô tô nhập khẩu được lưu giữ tại cơ quan hải quan nơi làm thủ tục thông quan, không lưu giữ tại cơ quan hải quan nơi quản lý phương tiện. Do đó, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục thông quan xe ô tô nhập khẩu tiến hành thủ tục thu thuế đối với số phương tiện này.

2. Về các căn cứ tính thuế:

Trị giá, thuế suất, thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế… đối với xe ô tô được nhập khẩu miễn thuế để sử dụng trong khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo (biển số CT) có nhu cầu và nếu được phép chuyển đổi biển kiểm soát để lưu hành trong nội địa Việt Nam được hướng dẫn cụ thể tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010; Điều 96 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Cục GSQL (để phối hợp)
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Lưu Mạnh Tưởng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *