Tổng hợp

Công văn 2690/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 2690/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 2690/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Bạn đang xem: Công văn 2690/LĐTBXH-LĐTL

Số: 2690/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Sở Nội Vụ tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2047/SNV-CBCCVC&ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc giải quyết chế độ thôi việc; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành người lao động thôi việc ở cơ quan, doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động ở cơ quan, doanh nghiệp đó; cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm tính trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động theo quy định của pháp luật; khi người lao động chuyển sang làm việc ở doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.

Theo công văn số 2047/SNV-CBCCVC&ĐT nêu trên trường hợp bà Nguyễn Thị Kim Oanh làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Khánh Hòa từ tháng 11 năm 1996 (sau ngày Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành) đến tháng 8 năm 2012 thì chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật; theo đó Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Khánh Hòa có trách nhiệm tính trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian bà Oanh làm việc tại Công ty theo quy định tại Điều 42 Bộ Luật Lao động năm 1994.

Cách tính và chi trả trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003, Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và thực hiện theo đúng quy định nhà nước./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Phạm Minh Huân (để b/c);
– Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

Tống Thị Minh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *