Tổng hợp

Công văn 2752/BTC-TCNH

Công văn 2752/BTC-TCNH

Công văn 2752/BTC-TCNH của Bộ Tài chính ngày 01 tháng 03 năm 2013 về việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

BỘ TÀI CHÍNH
———-
Số: 2752/BTC-TCNH
V/v: Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

Bạn đang xem: Công văn 2752/BTC-TCNH

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 07/02/2013, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 1207/VPCP-KTTH về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, trong đó Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý, giám sát các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố từ khâu đăng ký thành lập doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo đánh giá và xử lý các vi phạm nhằm tiếp tục đưa ngành nghề này vào nề nếp.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/06/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ (bản sao Công văn số 1207/VPCP-KTTH ngày 07/02/2013 đính kèm).

2. Tổng hợp, báo cáo tình hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố đến hết năm 2012, những khó khăn vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 104/2007/NĐ-CP và các cơ chế chính sách cần sửa đổi, bổ sung về kinh doanh dịch vụ đòi nợ về Bộ Tài chính trước ngày 15/03/2013 để Bộ Tài chính đánh giá, tổng hợp và tiến hành sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
– Vụ Pháp chế;
– Lưu: VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Xuân Hà

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *