Tổng hợp

Công văn 2757/BGDĐT-VP

Công văn 2757/BGDĐT-VP

Công văn 2757/BGDĐT-VP hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Bạn đang xem: Công văn 2757/BGDĐT-VP

Số: 2757/BGDĐT-VP
V/v hướng dẫn khen thưởng công tác văn phòng

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

Thực hiện công văn số 2233/BGDĐT-VP ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khen thưởng công tác Văn phòng hàng năm. Năm 2013 các Sở Giáo dục và Đào tạo cần chú ý một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Hình thức khen thưởng: Bằng khen Bộ trưởng

a. Tập thể: mỗi vùng lựa chọn 01 đơn vị

b. Cá nhân: mỗi sở lựa chọn 01 cá nhân.

2. Hồ sơ, thủ tục và thời gian đề nghị:

a. Hồ sơ: thực hiện theo qui định tại công văn số 2233/BGDĐT-VP ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về khen thưởng công tác Văn phòng.

b. Thủ tục:

– Cá nhân do Sở Giáo dục và Đào tạo bình xét

– Tập thể do Vùng thi đua lựa chọn.

c. Thời gian nộp hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo: chậm nhất vào ngày 04 tháng 5 năm 2013 (qua fax 0438694085 và qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Để kịp thời động viên cán bộ, chuyên viên tiêu biểu trong công tác Văn phòng vào dịp Hội nghị trực tuyến về công tác Văn phòng năm 2013 (dự kiến được tổ chức vào tuần thứ 02 tháng 5 năm 2013). Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Bộ trưởng (để bc);
– Website Bộ GDĐT;
– Lưu VP, PTĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Đình Mạnh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *