Tổng hợp

Công văn 283/UBND-VP4

Công văn 283/UBND-VP4

Công văn 283/UBND-VP4 năm 2013 lấn chiếm lòng lề đường để phơi nông sản, tuốt lúa và đốt rơm rạ làm mất an toàn giao thông trên các tuyến đường giao thông do tỉnh Ninh Bình ban hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Bạn đang xem: Công văn 283/UBND-VP4

Số: 283/UBND-VP4
V/v lấn chiếm lòng lề đường để phơi nông sản, tuốt lúa và đốt rơm rạ làm mất ATGT trên các tuyến đường giao thông.

Ninh Bình, ngày 17 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Ban An toàn giao thông tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố, thị xã.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 946/KQLĐBII-QLVT&ATGT ngày 10/6/2013 của Khu Quản lý đường bộ II về việc lấn chiếm lòng lề đường để phơi nông sản, tuốt lúa và đốt rơm rạ làm mất ATGT trên các tuyến đường Quốc lộ. Về việc này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thị xã thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành xử lý những cá nhân cố tình vi phạm.

(Gửi kèm theo bản chụp Văn bản số 946/KQLĐBII-QLVT&ATGT ngày 10/6/2013 của Khu Quản lý đường bộ II)./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Khu Quản lý đường bộ II;
– Lưu: VT-2020, VP4, TTTH;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đinh Văn Điến

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *