Tổng hợp

Công văn 2860/TCHQ-QLRR

Công văn 2860/TCHQ-QLRR

Công văn 2860/TCHQ-QLRR về phúc đáp Công văn 130510/CVLS của Công ty cổ phần cáp điện và hệ thống LS-VINA do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Bạn đang xem: Công văn 2860/TCHQ-QLRR

Số: 2860/TCHQ-QLRR
V/v phúc đáp CV số 130510/CVLS của Công ty cổ phần cáp điện và hệ thống LS-VINA

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Công ty cổ phần cáp điện và hệ thống LS-VINA.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 130510/CVLS ngày 10/05/2013 của quý Công ty về việc đề nghị xem xét phân luồng tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Vướng mắc nêu trên của quý Công ty, Tổng cục Hải quan đã nghiên cứu và xử lý trên hệ thống thông tin quản lý rủi ro theo quy định. Vậy, Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Nguyễn Công Bình – PTCT (để b/c);
– Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Hồ Ngọc Phan

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *