Tổng hợp

Công văn 2882/TCHQ-GSQL

Công văn 2882/TCHQ-GSQL

Công văn 2882/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

Bạn đang xem: Công văn 2882/TCHQ-GSQL

Số: 2882/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn.

Trả lời công văn số 118/2013/CP.TBPT.SG ngày 26/4/2013 của Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc hướng dẫn việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 3661/BCT-XNK ngày 26/4/2013 của Bộ Công Thương gia hạn thời hạn hiệu lực của công văn số 7742/BCT-XNK ngày 22/8/2012 về việc nhập khẩu gỗ có nguồn gốc từ Campuchia, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu cho lô hàng gỗ đầu tiên, xuất trình bản chính văn bản số 3661/BCT-XNK dẫn trên và các hồ sơ khác theo quy định hiện hành để được xem xét, cấp Phiếu theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho số lượng còn lại là 881,04 m3 gỗ đã qua xử lý thuộc nhóm 1, 2, 3.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ các tỉnh: Tây Ninh, Đăk Lăk, Gia Lai – Kon Tum, Bình Phước, Long An, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp (để phối hợp thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *