Tổng hợp

Công văn 2891/TCHQ-GSQL

Công văn 2891/TCHQ-GSQL

Công văn 2891/TCHQ-GSQL về tăng cường kiểm tra việc xuất khẩu quặng do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Bạn đang xem: Công văn 2891/TCHQ-GSQL

Số: 2891/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường kiểm tra việc xuất khẩu quặng

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện công văn số 3530/VPCP-KTN ngày 06/5/2013 Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra việc xuất khẩu quặng sắt, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản và công văn số 1143/TCHQ-GSQL ngày 09/3/2012 của Tổng cục Hải quan.

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn có hiệu quả việc gian lận thương mại và buôn lậu trong việc xuất khẩu khoáng sản, đặc biệt là quặng sắt.

3. Đối với việc xuất khẩu khoáng sản tồn kho theo Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6524/BTC-CST ngày 23/5/2013 của Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
– Cục Điều tra CBL;
– Thanh tra TCHQ;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *