Tổng hợp

Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL về xếp hạng và xếp lương đối với doanh nghiệp sau cổ phần hóa do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

—————
Số: 300/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp hạng và xếp lương đối với
doanh nghiệp sau cổ phần hóa

Bạn đang xem: Công văn 300/LĐTBXH-LĐTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2012

Kính gửi:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Trả lời Công văn số 2003/SLĐTBXH-LĐTL ngày 23/12/2011 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng về xếp hạng và xếp lương đối với công ty cổ phần chuyển đổi từ công ty Nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2, mục IV Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty Nhà nước thì công ty cổ phần được vận dụng các quy định tại Thông tư này để xếp hạng công ty và xếp lương đối với viên chức quản lý công ty và không phải thực hiện thủ tục đăng ký với liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hoặc trình cơ quan Nhà nước quyết định hạng; tuy nhiên khi vận dụng phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư này. Theo đó, đối với các công ty cổ phần chuyển đổi từ công ty Nhà nước nếu đăng ký tiếp tục áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương đối với công ty Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì vận dụng quy định tại Thông tư số 23/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên để xếp hạng và xếp lương đối với viên chức quản lý công ty. Việc quyết định xếp hạng do Hội đồng quản trị công ty quyết định.

2. Theo quy định tại khoản 3, Điều 4 Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/04/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì công ty cổ phần chuyển đổi từ công ty Nhà nước đang vận dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương đối với công ty Nhà nước quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên áp dụng mức lương tối thiểu chung để tính mức lương làm căn cứ tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật lao động.

Việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp này được quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc và Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Phạm Minh Huân (để b/c);
– Lưu: VT, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

(đã ký)

Tống Thị Minh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *