Tổng hợp

Công văn 3234/BGDĐT-GDCN

Công văn 3234/BGDĐT-GDCN

Công văn 3234/BGDĐT-GDCN về báo cáo tình hình mở ngành, đào tạo và sử dụng giáo viên tiểu học trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Bạn đang xem: Công văn 3234/BGDĐT-GDCN

Số: 3234/BGDĐT-GDCN
V/v báo cáo tình hình mở ngành, đào tạo và sử dụng giáo viên tiểu học TCCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 895/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn 2013-2015, Bộ GDĐT đề nghị sở GDĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tình hình mở ngành, đào tạo và sử dụng giáo viên tiểu học trình độ TCCN của địa phương từ nay đến năm 2015.

Báo cáo của sở xin gửi về theo địa chỉ: Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và theo địa chỉ Email: [email protected] trước ngày 25/5/2013.

Thông tin chi tiết xin liên hệ đồng chí Vũ Bá Toản, chuyên viên Vụ Giáo dục chuyên nghiệp theo số điện thoại (04) 3 6230745 hoặc 0912159933.

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
– TTr. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
– TTr. Bùi Văn Ga (để b/c);
– UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (để biết);
– Website của Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ GDCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Vinh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *