Tổng hợp

Công văn 3296-CV/BTCTW

Công văn 3296-CV/BTCTW

Ngày 26/07/2017, Ban Tổ chức Trung ương ban hành đã ban hành Công văn 3296-CV/BTCTW về hướng dẫn lập biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thay thế phần II, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương. Công văn có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Bạn đang xem: Công văn 3296-CV/BTCTW

Số 3296-CV/BTCTW
V/v Hướng dẫn lập các biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2017

Kính gửi: Các ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương

Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”, Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn lập các biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng (ban hành kèm theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017) (gửi kèm).

Nội dung hướng dẫn lập các biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng sẽ thay thế phần II, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 về một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Trung ương để nghiên cứu, bổ sung./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương;
– Các đồng chí Lãnh đạo Ban;
– Các vụ, cục, đơn vị trong Ban;
– Lưu VP, TH.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thanh Bình

HƯỚNG DẪN

LẬP CÁC BIỂU MẪU THỐNG KÊ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG
(Ban hành kèm theo Công văn số 3296-CV/BTCTW ngày 26/7/2017 của Ban Tổ chức Trung ương; thay thế phần II, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương)

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Mục đích

Thực hiện biểu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhằm tổng hợp số lượng, cơ cấu, chất lượng của hệ thống tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; cung cấp kịp thời cho cấp ủy, cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp, làm cơ sở cho việc đánh giá, nhận định, dự báo tình hình, định hướng và các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; đồng thời tham mưu ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách thuộc các lĩnh vực chuyên môn về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; đáp ứng yêu cầu, nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

– Bảo đảm thống nhất các tiêu chí, hình thức và nội dung báo cáo trong các biểu thống kê.

– Số liệu thống kê phải được tổng hợp từ cơ sở lên.

– Việc tổng hợp số liệu thống kê phải bảo đảm chính xác, khoa học, đầy đủ, kịp thời.

3. Chế độ báo cáo

a. Thời điểm tổng hợp số liệu thống kê

– Báo cáo 06 tháng, số liệu được tổng hợp tính đến hết ngày 30/6 của năm báo cáo gồm: Biểu số 1-BTCTW, Biểu số 2-BTCTW;

– Báo cáo năm, số liệu được tổng hợp tính đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo gồm: Biểu số 1-BTCTW, Biểu số 2-BTCTW, Biểu số 3-BTCTW, Biểu số 4-BTCTW, Biểu số 5-BTCTW, Biểu số 8A-BTCTW, Biểu số 8B-BTCTW, Biểu số 8C-BTCTW, Biểu số 10A-BTCTW, Biểu số 10B-BTCTW, Biểu số 10C-BTCTW, Biểu số 11-BTCTW, Biểu số 12A-BTCTW, Biểu số 13-BTCTW. Riêng các biểu số 6A-BTCTW, 6B-BTCTW và 7-BTCTW, số liệu được tổng hợp ngay sau khi có kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm (dự kiến tính đến hết ngày 31/01 của năm kế tiếp).

– Các biểu số 14A-BTCTW, 14B-BTCTW và 14C-BTCTW, số liệu được tổng hợp tính đến hết ngày 31/12 năm thứ hai nhiệm kỳ cấp ủy các cấp.

– Biểu số 12B-BTCTW, số liệu được tổng hợp tính đến hết ngày 31/12 năm cuối nhiệm kỳ đại hội.

– Các biểu số 9A-BTCTW, 9B-BTCTW và 9C-BTCTW, số liệu được tổng hợp ngay sau khi có kết quả bầu cử và phân công cấp ủy các cấp.


BNC.Edu.vn file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết
.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *