Tổng hợp

Công văn 3330/VPCP-KGVX

Công văn 3330/VPCP-KGVX

Công văn 3330/VPCP-KGVX về quyết định giao đất xây dựng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

Bạn đang xem: Công văn 3330/VPCP-KGVX

Số: 3330/VPCP-KGVX
V/v quyết định giao đất xây dựng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở Quyết định thành lập Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 614/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2013), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẩn trương làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để có quyết định giao đất xây dựng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội trong năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
– Các Bộ: GDĐT, KHĐT, TC, NV, TNMT;
– Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, KTTH, KTN, V.III, TCCV, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Định

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *