Tổng hợp

Công văn 3333/BGDĐT-GDCTHSSV

Mục lục

Công văn 3333/BGDĐT-GDCTHSSV

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn 3333/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 02/08/2017 về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Công văn 3333/BGDĐT-GDCTHSSV – Hướng dẫn tổ chức tuần sinh hoạt công dân của học sinh, sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

Bạn đang xem: Công văn 3333/BGDĐT-GDCTHSSV

Số: 3333/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2017 – 2018

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2017

Kính gửi:

– Các đại học, học viện; trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm;
– Các sở giáo dục và đào tạo.

Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên (HSSV), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên” trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm (sau đây gọi chung là các nhà trường) năm học 2017 – 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

3. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017-2018 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.

II. NỘI DUNG

1. Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quán triệt những vấn đề về tình hình kinh tế – xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong 5 năm (giai đoạn 2016-2021). Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017: về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.

2. Quán triệt và triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2017-2018.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới HSSV như: Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học được đề cập tại Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành Giáo dục (Theo Quyết định số 3704/QĐ- BGDĐT ban hành ngày 10/09/2013); Quyết định số 1042/QĐ-TTg, ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội;

– Tuyên truyền về công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ ban hành quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

– Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho HSSV tập trung vào các nội dung: Thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; Vận động HSSV thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông: Tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; Chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành; Hạn chế sử dụng còi, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò.

– Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, Thông tư số 10/2016/TT- BGDĐT ngày 05/4/2016 ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; Quy chế sinh viên nội trú-ngoại trú; Thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV (Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, tăng lên 1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên).

– Các quy chế, nội dung về công tác đào tạo, công tác sinh viên do nhà trường quy định cụ thể; Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2017-2018

4. Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

5. Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; tổ chức hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, nhất là trang bị các kỹ năng, hiểu biết, để HSSV ứng xử, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực môi trường mạng… HSSV không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá, uống rượu bia say và vứt rác bừa bãi…

6. Quán triệt, phổ biến các nội dung về yêu cầu HSSV thực hành các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ do nhà trường tổ chức; giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể.

7. Tăng cường tổ chức các chuyên đề, các diễn đàn về giáo dục kiến thức gia đình, giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên; công tác thanh niên gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh niên, sinh viên trường học năm học 2017-2018.

8. Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện; cần đảm bảo các chế độ, chính sách cho HSSV khi tham gia hoạt động tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

9. Hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động của Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; tăng cường phối hợp, kết nối với doanh nghiệp tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên.

10. Các nội dung khác do nhà trường bổ sung, quy định. Nhà trường cần dành thời gian cho việc trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của HSSV.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc/ Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt các Chương trình giáo dục “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” và trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm, đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa năm học 2017 – 2018.

Nội dung của các Chương trình giáo dục “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của nhà trường để thực hiện ổn định lâu dài. Hàng năm cập nhật kịp thời các kiến thức, chuyên đề cần thiết để quán triệt, tuyên truyền và định hướng giáo dục HSSV hiệu quả.

2. Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp để tổ chức thực hiện.

3. Phòng Chính trị – Tư tưởng/ Công tác chính trị – HSSV/ Bộ phận phụ trách công tác HSSV là đơn vị đầu mối tham mưu đề xuất kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường, địa phương tổ chức triển khai “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” của năm học.

3. Nhà trường có thể mời báo cáo viên là giảng viên uy tín, có chuyên ngành phù hợp, các báo cáo viên của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương (từ các cơ quan Công an – PA83, Tuyên giáo…); các cựu sinh viên thành đạt… để báo cáo về các nội dung liên quan;

4. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên cùng cấp để triển khai các nội dung về công tác Đoàn, Hội.

5. Xây dựng, ban hành và triển khai các chương trình giáo dục công dân:

– Chương trình đầu khóa học: Dành cho HSSV mới vào trường. Trang bị những kiến thức cần thiết ban đầu cho HSSV khi mới nhập học, định hướng ngành nghề đào tạo tại trường. Triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho HSSV và phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật; hướng dẫn HSSV tham gia các câu lạc bộ; các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho HSSV …

– Chương trình giữa khóa học: Dành cho HSSV từ năm học thứ hai và không gồm năm cuối. Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2017 – 2018, học tập các chuyên đề chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến HSSV, các nội dung kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm; các vấn đề toàn cầu; yêu cầu hội nhập quốc tế; định hướng chương trình khởi nghiệp cho HSSV…

– Chương trình cuối khóa học: Dành cho HSSV năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp. Trang bị một số kiến thức về khởi nghiệp (bổ sung nội dung so với chương trình giữa khóa học), kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả, tổ chức cho HSSV gặp gỡ các doanh nghiệp, tiếp cận thông tin về nguồn nhân lực, tổ chức hội chợ việc làm; các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho HSSV; Học tập nội dung các bộ luật (Lao động, Công chức, Viên chức, Luật Thương mại…) để HSSV vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Thông tin tín dụng HSSV và trách nhiệm hoàn vốn đối với nhóm HSSV tham gia vay vốn.

6. Phương thức tổ chức

– Nhà trường bố trí thời gian và hình thức tổ chức học tập hợp lý, lồng ghép với các hoạt động của nhà trường để xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung phù hợp, cụ thể theo từng chương trình giáo dục nói trên. Tiến hành quản lý, có biện pháp theo dõi, đánh giá quá trình tham gia và chất lượng học tập của HSSV.

– Nhà trường có thể tích hợp, lồng ghép các nội dung nêu trên với các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động văn hóa-thể dục-thể thao, tham quan các di tích lịch sử, cách mạng…

– Tổ chức các chuyên đề giáo dục: có thể tổ chức trong suốt năm học; chú trọng mời các chuyên gia giỏi để hướng dẫn các chuyên đề cho HSSV, tiến hành ghi hình các hoạt động để phục vụ tuyên truyền cho các HSSV khối khác, khóa khác trong năm học.

7. Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho HSSV:

– Các trường tiến hành cấp giấy chứng nhận cho các HSSV hoàn thành đạt yêu cầu chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017- 2018.

– Các HSSV chưa hoàn thành chương trình phải bố trí học bù trong thời gian của năm học theo lịch do nhà trường sắp xếp.

– Kết quả hoàn thành đợt học tập này là một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho HSSV năm học 2017-2018.

IV. TÀI LIỆU

1. Tài liệu dùng cho báo cáo viên:

– Các tài liệu phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Các nội dung, tài liệu tại các lớp tập huấn công tác HSSV hè năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Các văn bản chỉ đạo của Đảng; quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo; công tác chính trị-tư tưởng, giáo dục đạo đức-lối sống; chế độ, chính sách, tín dụng đào tạo, khởi nghiệp cho HSSV.

– Các tài liệu về giáo dục phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS…

2. Tài liệu dùng cho HSSV:

– Các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và phát hành.

– Các tài liệu về công tác HSSV: Quy chế đào tạo, Quy chế HSSV, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, Quy chế công tác HSSV nội trú – ngoại trú, giáo dục giới tính, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội: ma túy, mại dâm, HIV/AIDS…

Kết thúc “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa năm học 2017- 2018, yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo 03 Chương trình giáo dục nói trên và kết quả thực hiện của học kỳ 1 trước ngày 28/02/2018, học kỳ 2 trước ngày 30/6/2018 về: Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên), 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. ĐT: 024.3869.4984; 0123.748.5979, email: [email protected]

Văn bản gửi kèm: Phụ lục danh sách các trường, các Sở GD&ĐT đã gửi báo cáo triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2016-2017.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban Tuyên giáo TW (để b/cáo);
– Bộ trưởng (để b/cáo);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Bộ Công an (A83) (để ph/hợp)
– TW Đoàn TNCS HCM (để ph/hợp)
– TW Hội SVVN (để ph/hợp)
– Các Bộ, ngành có cơ sở đào tạo;
– Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
– Đăng Cổng Thông tin của Bộ;
– Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Nghĩa

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *