Tổng hợp

Công văn 3334/VPCP-QHQT

Công văn 3334/VPCP-QHQT

Công văn 3334/VPCP-QHQT ký Bản ghi nhớ về dự án Kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
————–
Số: 3334/VPCP-QHQT
V/v ký Bản ghi nhớ về dự án Kỹ năng nghề nghiệp
Việt Nam giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 3334/VPCP-QHQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

Kính gửi:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Bộ Ngoại giao;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Tư pháp;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Thuận, Hậu Giang, Vĩnh Long;
– Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3111/TTr-BKHĐT ngày 07 tháng 5 năm 2012 về việc ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada về dự án Kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Dự thảo Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Canada về dự án Kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam.

2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Bản ghi nhớ về dự án Kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Canada.

3. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục cần thiết để ký Bản ghi nhớ nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các PCN,
Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Vũ Đức Đam

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *