Tổng hợp

Công văn 3337/TCHQ-GSQL

Công văn 3337/TCHQ-GSQL

Công văn 3337/TCHQ-GSQL năm 2013 thủ tục nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Bạn đang xem: Công văn 3337/TCHQ-GSQL

Số: 3337/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
– Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1564/HQHP-GSQL ngày 12/3/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và công văn số 811/HQĐNa-GSQL ngày 25/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc thủ tục hải quan đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu. Sau khi trao đổi với Bộ Công Thương (công văn số 1968/TCHQ-GSQL ngày 16/4/2013) và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 4776/BCT-XNK ngày 03/6/2013, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thống nhất thực hiện như sau:

Xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu phải đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, cụ thể “ôtô các loại đã qua sử dụng bao gồm ô tô chở người, ô tô chở hàng hóa, ô tô vừa chở người vừa chở hàng, ô tô chuyên dùng được nhập khẩu phải bảo đảm điều kiện sau: loại đã qua sử dụng không quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu”. Thời điểm xác định năm nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại điểm 1, mục II Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 của liên Bộ Thương mại – Giao thông vận tải – Tài chính – Công an, theo đó “ô tô đã qua sử dụng được nhập khẩu phải đảm bảo điều kiện không quá 05 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm ô tô về đến cảng Việt Nam”.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị thống nhất thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công Thương (để p/h);
– Các đơn vị thuộc TCHQ (để biết);
– Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/h);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *