Tổng hợp

Công văn 340/GSQL-GQ1

Công văn 340/GSQL-GQ1

Công văn 340/GSQL-GQ1 về thực hiện Nghị định 20/2006/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————–

Bạn đang xem: Công văn 340/GSQL-GQ1

Số: 340/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Nghị định số 20/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1234/HQHCM-GSQL ngày 16/4/2013 của đơn vị về việc lựa chọn tổ chức giám định phục vụ mục đích quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý về hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP.HCM về việc lựa chọn các tổ chức sự nghiệp kỹ thuật thuộc các Bộ quản lý để giám định phục vụ mục đích quản lý hải quan quy định tại Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT ngày 25/7/2001 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tiếp theo là các thương nhân giám định đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 20/2006/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan hải quan không kiểm tra năng lực giám định của thương nhân.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để đơn vị biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
– Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Nhất Kha

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *