Tổng hợp

Công văn 3483/VPCP-KGVX

Công văn 3483/VPCP-KGVX

Công văn 3483/VPCP-KGVX về quyết định quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Bạn đang xem: Công văn 3483/VPCP-KGVX

Số: 3483/VPCP-KGVX
V/v quyết định quy định về điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Tư pháp;
– Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1991/BGDĐT-KHTC ngày 27 tháng 3 năm 2013 về việc bổ sung giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành về dự thảo Quyết định quy định điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì cuộc họp làm việc với Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ trao đổi thống nhất về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự thảo mới nhất Quyết định quy định điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại công văn số 401/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 01 năm 2013, sớm hoàn thiện lại dự thảo Quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c)
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: Văn thư, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Định

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *