Tổng hợp

Công văn 3579/VPCP-KTN

Công văn 3579/VPCP-KTN

Công văn 3579/VPCP-KTN về thực hiện Quy hoạch di dời cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Bạn đang xem: Công văn 3579/VPCP-KTN

Số: 3579/VPCP-KTN
V/v thực hiện Quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà mày đóng tàu Ba Son.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 3073/BGTVT – BC ngày 10 tháng 4 năm 2013) liên quan đến tình hình thực hiện Quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son trong thời gian ngắn đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều kết quả bước đầu.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả Quy hoạch di dời, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng:
Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
– Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
– Cục Hàng hải Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vũ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *