Tổng hợp

Công văn 3688/TCHQ-VP

Công văn 3688/TCHQ-VP

Công văn 3688/TCHQ-VP năm 2013 thời hạn bảo quản hồ sơ đăng ký mã số xuất nhập khẩu của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Bạn đang xem: Công văn 3688/TCHQ-VP

Số: 3688/TCHQ-VP
V/v thời hạn bảo quản hồ sơ đăng ký mã số XNK của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 1715/HQHN-VP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội v/v vướng mắc thời gian lưu trữ hồ sơ đăng ký mã số xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế, theo đó Tổng cục Hải quan thực hiện cấp mã số xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp. Ngày 13 tháng 8 năm 2004 Bộ Tài chính có Thông tư số 80/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế, theo đó việc cấp mã số đối tượng nộp thuế do cơ quan Thuế thực hiện.

Tại cơ quan Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hiện còn lưu giữ hồ sơ đăng ký mã số xuất nhập khẩu của doanh nghiệp phát sinh từ năm 1998 đến 9/2004, tuy nhiên bảng thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu ngành Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 5270/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính không quy định thời hạn bảo quản của loại hồ sơ này. Căn cứ vào quy định hiện hành, cơ quan hải quan không còn nhiệm vụ cấp mã số doanh nghiệp XNK. Mã số doanh nghiệp được cấp trước tháng 9/2004 hầu hết đã được thay đổi cấp mới, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội áp dụng thời hạn bảo quản 10 năm đối với hồ sơ cấp mã số XNK cho doanh nghiệp. Sau thời hạn 10 năm, đơn vị tiến hành xác định giá trị, nếu hồ sơ không còn khai thác sử dụng thì có thể tiến hành tiêu hủy, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định hiện hành./.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ tỉnh, TP (để biết, thực hiện);
– Lưu: VT, VP (HC 2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Xuân Huế

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *