Tổng hợp

Công văn 3702/VPCP-KTTH

Công văn 3702/VPCP-KTTH

Công văn 3702/VPCP-KTTH về tạm nhập tái xuất mặt hàng đường và tình hình buôn lậu mặt hàng đường do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Bạn đang xem: Công văn 3702/VPCP-KTTH

Số: 3702/VPCP-KTTH
V/v TNTX mặt hàng đường và tình hình buôn lậu mặt hàng đường

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
– Hiệp hội Mía đường Việt Nam.

Hiệp hội Mía đường Việt Nam có công văn số 24/2013/CV/HHMĐ ngày 23 tháng 4 năm 2013 gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh tình hình buôn lậu đường và kiến nghị không cho phép tạm nhập tái xuất mặt hàng đường để giúp tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ mặt hàng đường sản xuất trong nước. Về việc này, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến đối với kiến nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam về việc không cho phép tạm nhập tái xuất mặt hàng đường; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Ban Chỉ đạo 127 Trung ương khẩn trương báo cáo tình hình buôn lậu đường và hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất đường thời gian vừa qua (làm rõ số lượng, giá trị và tình hình thanh khoản các lô hàng đường đã tạm nhập khẩu vào Việt Nam…) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm 3 công văn số 327/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Các Bộ, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung trên trước ngày 20 tháng 5 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

(Công văn số 24/2013/CV/HHMĐ ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Hiệp hội Mía đường Việt Nam sao gửi kèm theo)

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Phạm Văn Phượng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *