Tổng hợp

Công văn 3837/VPCP-KTN

Công văn 3837/VPCP-KTN

Công văn 3837/VPCP-KTN về chủ trương phá dỡ các tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài đã qua sử dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Bạn đang xem: Công văn 3837/VPCP-KTN

Số: 3837/VPCP-KTN
V/v chủ trương phá dỡ các tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài đã qua sử dụng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Giao thông vận tải;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 2417/UBND-MT ngày 16 tháng 4 năm 2013) về chủ trương cho phép các doanh nghiệp Việt Nam là chủ sở hữu các tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài đã qua sử dụng được thực hiện việc phá dỡ như đối với các tàu biển trong nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng nêu tại Thông báo số 129/TB-VPCP ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất hướng giải quyết việc phá dỡ tàu cũ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
– Bộ Tài chính;
– Cục Hàng hải Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: KTTH, KGVX, ĐMDN, PL, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vũ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *