Tổng hợp

Công văn 3915/VPCP-QHQT

Công văn 3915/VPCP-QHQT

Công văn 3915/VPCP-QHQT phê duyệt Danh mục dự án vận động vay vốn Quỹ EDCF Hàn Quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Bạn đang xem: Công văn 3915/VPCP-QHQT

Số: 3915/VPCP-QHQT
V/v: Phê duyệt Danh mục dự án vận động vay vốn Quỹ EDCF Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Ngoại giao;
– Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2782/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 5 năm 2013) về danh mục các dự án trong lĩnh vực giao thông vận động vốn vay từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc (EDCF), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục vận động tài trợ nguồn vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc đối với 2 dự án xây dựng cầu Hưng Hà và cầu Thịnh Long với các nội dung cơ bản như báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ chính thức đề nghị Chính phủ Hàn Quốc tài trợ cho 2 Dự án nêu trên.

3. Bộ Giao thông vận tải lưu ý tiếp thu các ý kiến đóng góp của Bộ Tài chính tại công văn số 4711/BTC-QLN ngày 15 tháng 4 năm 2013 trong giai đoạn lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các Dự án nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các PTT (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng,
Các Vụ: KTN, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3) QH.28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tùng

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *