Tổng hợp

Công văn 3930/TCHQ-TXNK

Công văn 3930/TCHQ-TXNK

Công văn 3930/TCHQ-TXNK năm 2013 xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

Bạn đang xem: Công văn 3930/TCHQ-TXNK

Số: 3930/TCHQ-TXNK
V/v xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4646/HQHP-TXNK ngày 24/6/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc vướng mắc xác định đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô động cơ xăng nhập khẩu phục vụ Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ khoản 5 Điều 3 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính, thì:

Đối với xe ô tô quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là các loại xe theo thiết kế của nhà sản xuất được sử dụng làm xe cứu thương, xe chở phạm nhân, xe tang lễ; xe kiểm tra, kiểm soát tần số vô tuyến điện; xe bọc thép phóng thang; xe truyền hình lưu động; xe thiết kế vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông và các loại xe chuyên dụng, xe không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông do Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan có hướng dẫn cụ thể.

Cơ sở kinh doanh nhập khẩu xe ô tô có thiết kế chỉ dùng để chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nêu tại khoản 5 Điều này phải xuất trình cho cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu hồ sơ, thủ tục sau:

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứng minh cơ sở nhập khẩu có chức năng kinh doanh khu vui chơi, giải trí, thể thao (có chữ ký, đóng dấu của cơ sở nhập khẩu).

– Cơ sở kinh doanh nhập khẩu ghi rõ trên Tờ khai hàng hóa nhập khẩu nội dung: “xe ô tô được thiết kế, chế tạo chỉ dùng chạy trong khu vui chơi, giải trí, thể thao không đăng ký lưu hành và không tham gia giao thông”. Cơ sở nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ nhập khẩu.

Cơ quan Hải quan nơi cơ sở kinh doanh nhập khẩu đăng ký mở Tờ khai hàng hóa nhập khẩu kiểm tra hàng hóa và không thu thuế TTĐB mặt hàng nêu trên, không cấp Tờ khai xác nhận nguồn gốc xe nhập khẩu cho cơ sở kinh doanh nhập khẩu.

Trường hợp theo như nội dung trình bày tại công văn số 4646/HQHP-TXNK nêu trên Công ty thương mại Quốc Hưng không nhập khẩu trực tiếp mà ủy thác cho Công ty TNHH dịch vụ thương mại Tường và Bình không phải là cơ sở nhập khẩu có chức năng kinh doanh khu vui chơi, giải trí, thể thao, không đáp ứng quy định nêu trên. Vì vậy, thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *