Tổng hợp

Công văn 3934/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 3934/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 3934/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 29 tháng 10 năm 2012 về việc tính thời gian xét nâng lương.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-
Số: 3934/LĐTBXH-LĐTL
V/v tính thời gian xét nâng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 3934/LĐTBXH-LĐTL

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam
(Địa chỉ: Xóm 2, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời Công văn số 367/VEC O&M ngày 10/10/2012 của Quý Công ty về việc tính thời gian nâng lương đối với người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 19/2000/TT-BLĐTBXH ngày 07/8/2000 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xếp lương đối với người lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước thì người lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp Nhà nước làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại doanh nghiệp ở ngạch nào thì xếp lương ở ngạch đó theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ mà doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của Nhà nước; còn bậc lương thì xem xét công việc đảm nhận và tình hình cụ thể để thỏa thuận. Thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ khi xếp bậc lương theo thỏa thuận.

Theo trình bày của Công ty thì ông Trần Xuân Trí làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp đã thỏa thuận xếp lương vào bậc 1 (hệ số 2,34) ngạch chuyên viên, bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ ở các công ty Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/204/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ từ tháng 3/2010 thì thời gian nâng bậc lương lần sau tính từ ngày ông Trí có Quyết định xếp vào bậc lương trên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết và thực hiện theo quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Phạm Minh Huân (để b/c);
– Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

(đã ký)

Tống Thị Minh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *