Tổng hợp

Công văn 399/GSQL-GQ3

Công văn 399/GSQL-GQ3

Công văn 399/GSQL-GQ3 về tiếp nhận lô hàng thiết bị thuộc dự án do Ấn Độ tài trợ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Bạn đang xem: Công văn 399/GSQL-GQ3

Số: 399/GSQL-GQ3
V/v tiếp nhận lô hàng thiết bị thuộc dự án do Chính phủ Ấn Độ tài trợ

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3648/VPCP-QHQT ngày 09/5/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc cho phép Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành các thủ tục thông quan lô hàng thiết bị thuộc Dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực tính toán hiệu năng cao tại Việt Nam” do Chính phủ Ấn Độ tài trợ (gửi kèm), Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc (nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng) tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng thiết bị nêu trên theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
– PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
– Lưu: VT, GQ3 (03b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Nhất Kha

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *