Tổng hợp

Công văn 4023/VPCP-KTTH

Công văn 4023/VPCP-KTTH

Công văn 4023/VPCP-KTTH về tình hình và giải pháp tiêu thụ lúa, gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Bạn đang xem: Công văn 4023/VPCP-KTTH

Số: 4023/VPCP-KTTH
V/v tình hình và giải pháp tiêu thụ lúa, gạo

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Tài chính;
– Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Xét báo cáo, kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại công văn số 490/UBND-TH ngày 07 tháng 5 năm 2013, của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tại công văn số 201/CV/HHLTVN ngày 07 tháng 5 năm 2013 và của Bộ Công Thương tại công văn số 385/BCT-XNK ngày 13 tháng 5 năm 2013 về tình hình và các giải pháp tiêu thụ lúa, gạo; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và VFA tại các công văn nêu trên; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa, gạo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ;

b) Nắm chắc diễn biến tình hình tiêu thụ lúa, gạo vụ Hè Thu năm 2013 để kịp thời có giải pháp bảo đảm tiêu thụ kịp thời;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, VFA đánh giá việc xây dựng, phát triển thương hiệu gạo xuất khẩu của Việt Nam thời gian vừa qua, kiến nghị các giải pháp phát triển thương hiệu gạo xuất khẩu của Việt Nam thời gian tới; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

(Công văn số 490/UBND-TH ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và công văn số 201/CV/HHLTVN ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam sao gửi kèm theo)

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
– UBND tỉnh An Giang;
– Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Phạm Văn Phượng

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *