Tổng hợp

Công văn 4175/BHXH-PC

Công văn 4175/BHXH-PC

Công văn 4175/BHXH-PC năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 1018/QĐ-BHXH về quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——-
Số: 4175/BHXH-PC
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số
1018/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

Bạn đang xem: Công văn 4175/BHXH-PC

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, ngày 10/10/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-BHXH về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Để thống nhất thực hiện Quyết định này, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố một số nội dung sau:

1. Về Tờ khai và Danh sách

a) Để cấp thẻ BHYT kịp thời, phục vụ công tác khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, việc lập danh sách đối với nhóm đối tượng chỉ tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng theo mẫu D03-TS ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/11/2011 của BHXH Việt Nam.

b) Đối với nhóm đối tượng khác, lập danh sách theo các mẫu được quy định tại Quyết định số 1018/QĐ-BHXH

(Có hướng dẫn lập và sử dụng biểu mẫu kèm theo)

2. Về cấp số sổ BHXH, thẻ BHYT đối với người tham gia, thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Nội dung “Điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH thời gian trước năm 1995, đối với trường hợp in sai thông tin so với Tờ khai của người lao động đã được cơ quan BHXH thẩm định”, nay được điều chỉnh như sau: “Điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH thời gian trước năm 2009, đối với trường hợp in sai thông tin so với Tờ khai của người lao động đã được cơ quan BHXH thẩm định”.

4. Trách nhiệm sao lục và lưu trữ hồ sơ hưởng BHXH, thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điểm 10.3 Khoản 10 Điều 28 của Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam.

5. Kinh phí thuê dịch vụ bưu điện nhận và trả hồ sơ lấy từ nguồn kinh phí chi bộ máy được giao trong dự toán năm 2014. Trường hợp BHXH tỉnh, thành phố không đủ nguồn kinh phí thì lập dự toán bổ sung gửi về BHXH Việt Nam (Ban Tài chính – Kế toán) để xem xét giải quyết.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó TGĐ;
– Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
– Lưu: VT, PC (5).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

BNC.Edu.vn tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *