Tổng hợp

Công văn 420/GSQL-GQ1

Công văn 420/GSQL-GQ1

Công văn 420/GSQL-GQ1 về nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Bạn đang xem: Công văn 420/GSQL-GQ1

Số: 420/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu phụ, lối mở

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 407/HQĐL-NV ngày 13/5/2013 về vướng mắc giải quyết thủ tục hải quan đối với gỗ nhập khẩu từ Campuchia qua cửa khẩu phụ (lối mở) 751, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

1/ Về việc nhập khẩu gỗ của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất An Phú qua cửa khẩu phụ (lối mở) 751, UBND tỉnh Đắk Nông đã có công văn số 1858/UBND-CNXD ngày 10/5/2013 cho phép với số lượng 1.000 m3 theo giấy phép số 3959/BCT-XNK ngày 08/5/2013 của Bộ Công Thương. Việc này UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 08/2/2013 của Văn phòng Chính phủ. Do vậy, nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk báo cáo lại UBND tỉnh Đắk Nông để được hướng dẫn cụ thể.

2/ Khi triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 71/TB-VPCP dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) số doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu gỗ tại cửa khẩu phụ (lối mở) 751 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, tình hình quản lý hải quan đối với hoạt động nhập khẩu gỗ tại đây để chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Vũ Ngọc Anh, PTCT (để b/cáo);
– Lưu: VT, GQ1 (3b).

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Đức Nga

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *