Tổng hợp

Công văn 421/GSQL-GQ2

Công văn 421/GSQL-GQ2

Công văn 421/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

Related Articles

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Bạn đang xem: Công văn 421/GSQL-GQ2

Số: 421/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan của DNCX

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời văn bản số 1686/HQBD-GSQL ngày 13/5/2013 của Cục Hải quan Bình Dương hỏi về thủ tục hải quan của DNCX, Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với loại hình thu mua phụ liệu ngành may từ các nhà cung cấp trong nước và ngoài nước để kiểm tra chất lượng, phân loại, kiểm đếm, đóng gói và bán vào thị trường nội địa của Công ty TNHH Shimada Shoji Việt Nam – DNCX: Tổng cục Hải quan thống nhất với đề xuất của Cục Hải quan Bình Dương là yêu cầu Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1597/TCHQ-GSQL ngày 03/4/2012, công văn số 4375/TCHQ-GSQL ngày 20/8/2012.

2. Trường hợp Công ty thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương.

Trường hợp Công ty còn vướng mắc liên quan đến thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Trịnh Đình Kính

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *