Tổng hợp

Công văn 4220/VPCP-KTN

Công văn 4220/VPCP-KTN

Công văn 4220/VPCP-KTN về hoàn thiện nâng cấp cầu cảng thuộc bến cảng Tân cảng Cát Lái của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Bạn đang xem: Công văn 4220/VPCP-KTN

Số: 4220/VPCP-KTN
V/v hoàn thiện nâng cấp cầu cảng thuộc bến cảng Tân cảng Cát Lái của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Giao thông vận tải;
– Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4396/BGTVT-KCHT ngày 17 tháng 5 năm 2013) và đề nghị của Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn (công văn số 509/TC-VP ngày 22 tháng 4 năm 2013) về việc đầu tư hoàn thiện nâng cấp cầu cảng (tại vị trí cầu cảng Petec cũ) thuộc bến cảng Tân cảng Cát Lái của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn để có thể tiếp nhận tàu biển có trọng tải đến 40.000 tấn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn hoàn thiện nâng cấp cầu cảng (tại vị trí cầu cảng Petec cũ) thuộc bến cảng Tân cảng Cát Lái để có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 tấn như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn tại các văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn hoàn thiện việc nâng cấp và tổ chức đưa cầu cảng vào khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
– Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
– Cục Hàng hải Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Trợ lý Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các Vụ: KTTH, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vũ

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *