Tổng hợp

Công văn 4445/VPCP-KGVX

Công văn 4445/VPCP-KGVX

Công văn 4445/VPCP-KGVX về thực hiện an toàn tiêm chủng do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Bạn đang xem: Công văn 4445/VPCP-KGVX

Số: 4445/VPCP-KGVX
V/v thực hiện an toàn tiêm chủng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 331/BC-BYT ngày 02 tháng 5 năm 2013 báo cáo về việc thực hiện an toàn tiêm chủng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tạm dừng sử dụng vắc xin Quinvaxem.

2. Bộ Y tế:

a) Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm bảo đảm thực hiện tốt Chương trình tiêm chủng mở rộng và an toàn tiêm chủng; chỉ đạo việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tiêm vắc xin.

b) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 6 năm 2013 về hoạt động tiêm chủng trong 10 năm qua, từ năm 2003 đến nay, trong đó nêu rõ các loại vắc xin đã sử dụng, xuất xứ vắc xin, hiệu quả phòng bệnh, giá tiền mỗi liều vắc xin đối với mỗi loại; các trường hợp bị phản ứng, đặc biệt các trường hợp phản ứng nặng, tử vong đối với mỗi loại vắc xin đã sử dụng; đề xuất các giải pháp về vắc xin trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để B/c);
– Các Phó Thủ tướng CP (để B/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, TKBT, Vụ TH;
– Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tùng

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *