Tổng hợp

Công văn 4524/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4524/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 4524/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 04 tháng 12 năm 2012 về việc áp dụng mức lương tối thiểu.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——————-
Số: 4524/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng mức lương tối thiểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 4524/LĐTBXH-LĐTL

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội

Trả lời Công văn số 270/BDVTL-HCTC ngày 15/11/2012 của Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội về việc áp dụng mức lương tối thiểu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ, Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ họp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động và Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 về hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, thì từ năm 2012, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung để xác định đơn giá tiền lương khi đảm bảo đủ các điều kiện:

– Nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của Nhà nước.

– Phải có lợi nhuận và lợi nhuận kế hoạch không thấp hon lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề (trừ trường hợp do Nhà nước có quyết định can thiệp để bình ổn thị trường; tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh; đổi mới công nghệ; mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư mới làm giảm lợi nhuận).

– Mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân.

Như vậy, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu nếu đủ các điều kiện nêu trên thì được lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung để xác định đơn giá tiền lương. Việc quy định tiền lương trong đơn giá dịch vụ thủy lợi làm cơ sở để đặt hàng dịch vụ thủy lợi năm 2013 đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Ban quản lý dịch vụ thủy lợi Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
– Sở LĐTBXH Hà Nội (để biết);
– Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

(đã ký)

Tống Thị Minh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *